تکپرتم تنهایی

من تازگیا زدم به تیریپ تنهایی.تنها آمده ام تنها هم میروم.پس:تکپرتم تنهایی!!!

دوستان خوب خوشه های مرواریدند که داشتن آنها ثروت و دیدن آنها سراسر لذت است.

گفتم در جریان باشید.

جمعه دهم خرداد ۱۳۹۲ 18:49 MARYAM